SPS – Svařování pouzder svíček

Stroj na svařování pouzder svíček je určen k přivařování vnějších elektrod k pouzdrům svíčky, následné úpravy přetoků po svařování a tvarové zastřižení konců přivařených elektrod. Stroj může přivařovat jednu, dvě, tři nebo čtyři elektrody na čelo pouzdra. Každý svar je proměřen – kontrola přítlaku a velikosti proudu.

Sortiment

Svařovací stroj umožňuje přivařit na pouzdro jednu, dvě, tři a čtyři elektrody. Stroj pracuje s pouzdry které mají velikost 6HR 16 až 21 mm a výšky 20 až 42 mm. Elektrody k přivaření: standardní Ni slitiny, ale i Ni elektrody s vnítřní Cu duší 7 až 12 mm.

100% kontrola

Všechny parametry výrobního procesu, které jsou rozhodné pro finální jakost výrobku jsou u každého svařence měřeny, kontrolovány a vyhodnoceny.

1. Polotovary

Vstup pouzdra svíčky do stroje je z vibračního dopravníku. Pro plynulý chod stroje je vytvořena operační zásoba pouzder. Výstupem dopravního systému je orientovaně založené pouzdro do upínače osmi polohového otočného stolu.

Elektroda svíčky je vyrobena z cívky elektrodového drátu. Pracovní stanice pro výrobu elektrody je složena s posuvového, rovnacího mechanismu a střižného nástroje. Střižník vytváří optimální geometri konce elektrody, která ovlivňuje pevnost sváru. Stroj pracuje i s kusovými elektrodami.

2. Ustavení pouzdra a elektrody

Fixované pouzdro v upínači osmi polohového stolu je dopraveno do první stanice v které je kontrolovaná poloha a výškové ustavení pouzdra. Správně ustavené pouzdro v upínači je dopraveno do prostoru svařovací hlavy.

Pouzdro i elektroda jsou ve svařovací hlavě vzájemně u staveny podle požadovaných geometrických parametrů. Sestava je připravena pro svaření. Ustavení elektrody na pouzdro je uskutečněno pohybem svařovací hlavy v ose X a Y za pomoci servopohonů s přesností ± 0,02 mm.

Svařovací cyklus:
a) startovací fáze
b) svařovací fáze
c) prodleva
d) žíhání I:
e) chladnutí
f) žíhání II.

Z analýzy těchto hodnot počítač rozhodne zda zhotovený svařenec je dobrý nebo zmetekový. Výsledky měření jsou statisticky zpracovávány pro vyhodnocení způsobilosti procesu i stroje. Prostor svařovací hlavy je uzpůsoben i pro svařování v ochranné atmosféře.

3. Svařování

Svaření pouzdra s elektrodou je provedeno odporovým svařováním. Svařovací cyklus je řízen počítačem. Všechny fáze svařovacího cyklu jsou uživatelsky parametricky nastavitelné.

Svařovací síla (přítlačná – silová reakce mezi pouzdrem a elektrodou motorové svíčky) je vyvozena servopohonem. Velikost přítlačné síly je nastavitelná. Intenzita svařovacího proudu v jednotlivých fázích svařovacího cyklu i hodnota přítlačné síly (tenzometr) je měřena a hodnocena.

4. Vnější přetok materiálu

Při procesu svařování vznikne v kořenové oblasti sváru elektrody přetok materiálu, který může znemožnit správnou montáž finální zapalovací svíčky do motoru. Proto je v následující stanici tento vnější přetok materiál odfrézován.

5. Vnitřní přetok materiálu

V následující stanici je odstraněna část přetoku nad vnitřním otvorem. Odstranění je provedeno střihem. Střižný nástroj svojí naváděcí částí je zaveden do požadované polohy a vnořením ustřihne přesahující část přetoku materiálu elektrody.

6. Tvar konce elektrody

Je-li požadována tvarová úprava volného konce přivařené elektrody je stroj schopen tento požadavek splnit. Pouzdro je ustaveno ve střižném nástroji a střížníkem je zhotovena požadovaná geometrie.

7. Odjehlení po tvarovém střihu

Při tvarovém střihu elektrody vznikají na výběhové střižné hraně elektrody ostřiny. Ostřiny jsou v této parcovní stanici bezpečně odstraněny. Odstřižky z tvarového střihu i ostřiny jsou ze stroje odsávány.

8. CCD kontrola

V poslední stanici je provedeno měření zhotovené geometrie svařence. Měření je provedeno pomocí CCD kamer. Tato vizualizační metoda měří polohu přivařené elektrody v radiálním i tangenciálním směru vůči pouzdru.

Dále měří výšku elektrody od čela pouzdra i geometrii, která je zhotovena tvarovým střihem na volném konci elektrody. Tato měření jsou řídícím počítačem vyhodnocena a společně s daty ze svařovacího procesu jsou základem pro rozhodnutí, zda svařenec je dobrý nebo zmetkový.

9. Selekce

Po provedeném vyhodnocení jakosti je svařenec uvolněn z čelisti upínače a skluzem dopraven do přepravní bedny. Ve skluzu je provedena selekce na dobré a vadné kusy. Vadné pouzdra jsou děleny na vadné ze svařování a z kontroly geometrie.

Technická data:

Hmotnost stroje 3200 kg
Rozměry stroje 2500 × 2200 × 4100 mm
Provozní tlak vzduchu 5 až 6 bar
Spotřeba vzduchu cca 8000 l/hod. (při 6 bar)
Provozní napětí 3NPE-50 Hz, 400 V/TN
Intenzita proudu 80 A
Výkon stroje 1000 svárů / hod.
Rozměr pouzdra 6HR 16 mm až 21 mm
Výška pouzdra 20 mm až 42 mm
Výška elektrody 7 mm až 12 mm
Přítlačná síla 200 N až 400 N ± 0,5% JH
Měření přítlačné síly tenzometr
Způsobilost stroje Cpk > 1,63
Tolerance měření CCD 0,02 mm
SW vizualizace CCD cam. Promat
Prohlášení o shodě DLE 89/32/EWG
Počet pracovních stanic 8
Přeseřízení stroje cca 2 hod.
Neshodné výrobky automatická selekce
Posouzení stavu stroje dálkově – Internet
Počet elektrod na pouzdru 1; 2; 3; 4;
Svařovací proces řízen PC
Kalibrace stroje uživatelsky
Záruka na jakost 2 roky