Bezpečnost strojních zařízení
vyráběných ve společnosti PROMAT Vsetín, a. s.

Všechna strojní zařízení jsou posouzena z hlediska bezpečnosti strojních zařízení. Strojní zařízení, podléhající zákonu č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, jsou posouzena dle příslušných NV. Ověření rizikovosti dle ČSN EN 1050 a protokoly o zkouškách jsou podklady pro posouzení shody. V případech, kdy je příslušným nařízením vlády stanovena účast notifikovaného orgánu / autorizované osoby v procesu posouzení shody, provádíme výběr nejvhodnějšího kandidáta z oprávněných notifikovaných orgánů / autorizovaných osob s ohledem na konkrétní typ výrobku. Na základě posouzení shody je vydáno "ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ" a výrobek je označen značkou shody .